Apollo Hårcenter integritetspolicy

Denna integritetspolicy publicerades den 25. Maj  2018.

 

På Apollo Hårcenter skyddar och respekterar vi din integritet i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679 av den 27 april 2016. Denna integritetspolicy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem, under vilka förutsättningar vi kan lämna ut dem till andra och hur vi skyddar dem. Integritetspolicyn gäller vid användningen av våra produkter och tjänster och för de åtgärder vi vidtar för att fullgöra våra åtaganden i kundkontrakt, samt vid försäljning och marknadsföring. Den gäller också för den som söker jobb på Apollo Hårcenter.

 

Vilka är vi?

Apollo Hårcenter är Nordens största kedja av utbildade frisörer med specialkompetens inom håravfall och hårbottensproblem. I över 30 år har vi hjälpt kvinnor, män, barn och ungdomar med alla former av håravfall – oavsett orsak.

 

När samlar vi in personuppgifter om dig?

 • När du är i personlig kontakt med oss -– brevledes, via telefon eller sociala medier eller via våra webbplatser.

 

Varför samlar vi in och använder personuppgifter?

Vi samlar in och använder personuppgifter för att hjälpa kvinnor, män, barn och ungdomar med alla former av håravfall

Vi kan använda dina uppgifter i följande syften – för att:

 • Skicka dig information som du har begärt. Det kan röra sig om information om våra produkter och tjänster, evenemang, aktiviteter och kampanjer samt för våra partners produkter och tjänster. 
 • Skicka dig information om produkter och tjänster som du har köpt från oss.
 • Genomföra direktförsäljningsaktiviteter om det finns ett legitimt och ömsesidigt intresse.
 • Ge dig information om innehåll och plats för evenemang som du har anmält dig till.
 • Besvara ett ”Kontakta mig”- eller annat webbformulär som du har fyllt i
 • Följa upp inkommande förfrågningar (kundsupport, e-postmeddelanden, chattar eller telefonsamtal).
 • Fullgöra kontraktsenliga förpliktelser i samband med exempelvis orderbekräftelse, fakturor, påminnelser och liknande. Kontraktet kan ha upprättats direkt med Apollo Hårcenter eller med en Apollo Hårcenter-partner.
 • Kontakta dig med enkäter för att höra din åsikt om våra produkter och tjänster.
 • Behandla en jobbansökan.

 

Vår rättsliga grund för insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter baserat på samtycke
Insamling av personuppgifter som baseras på den registrerades samtycke kommer att ske med hjälp av samtyckesformulär där den registrerades samtycke dokumenteras. Den registrerades samtycke kommer alltid att dokumenteras och lagras i våra system.

 

Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt
Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt kontrakt och avtal med kunder, partner och leverantörer.

 

Insamling av personuppgifter baserat på legitimt intresse
Vi kan använda personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om de registrerades integritetsintressen inte väger tyngre. För att fastställa rättslig grund för insamling av personuppgifter har normalt en bedömning gjorts i vilken ett gemensamt intresse mellan Apollo Hårcenter och den enskilde har identifierats. Den här rättsliga grunden är främst relaterad till våra försäljnings- och marknadsföringssyften. Vi kommer alltid att informera de registrerade om deras rätt till integritet och om syftet med insamlingen av personuppgifter.

 

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Vi samlar in namn, telefonnummer och e-postadress.

Om du söker jobb på Apollo Hårcenter samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.

Apollo Hårcenter samlar inte in eller behandlar några särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. offentliga unika identifierare eller känsliga personuppgifter.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket personuppgifterna samlades in, samtidigt som vi beaktar vårt behov av att kunna svara på dina frågor eller lösa eventuella problem, att kunna uppfylla rättsliga krav enligt gällande lagar, att kunna bemöta eventuella rättsliga anspråk/klagomål samt för skyddsändamål.
Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När de personuppgifter vi har samlat inte längre behövs kommer de att raderas på ett säkert sätt. Vi kan behandla personuppgifter för statistiska syften, men då kommer dessa uppgifter att anonymiseras.

 

Din rätt till dina personuppgifter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt att begära en kopia av dina personuppgifter hos Apollo Hårcenter.

 • Rätt att begära att Apollo Hårcenter korrigerar dina personuppgifter om de är felaktiga eller föråldrade. 
 • Rätt att begära att dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt för Apollo Hårcenter att behålla dem.
 • Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Till exempel ditt samtycke till att få marknadsföringsmaterial via e-post: 
 • Rätt att begära en begränsning av ytterligare uppgiftsbehandling om det råder tvist om personuppgifternas korrekthet eller behandlingen av dem.
 • Rätt att invända mot behandling av personuppgifter om behandlingen har baserats på legitimt intresse och/eller direktmarknadsföring.

Eventuella frågor om din rätt till integritet ska skickas till stockholm@apollohair.no

 

Användning av kakor och webbfyrar

Vi använder kakor och webbfyrar (webbnavigeringsinformation) för insamling av information när du navigerar på företagets webbplatser. Navigeringsinformationen består av standardinformation från din webbläsare, t.ex. typ av webbläsare och språk, din IP-adress samt vilka åtgärder du vidtar på företagets webbplatser, t.ex. vilka webbsidor du visar och vilka länkar du klickar på.
Den här informationen används för att göra webbplatserna effektivare och för att tillhandahålla företags- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare samt för att samla in uppgifter som webbläsartyp och operativsystem, refererande sida, navigering på webbplatsen, internetleverantörens domän etc. i syfte att få förståelse för hur besökarna använder webbplatsen. Kakor och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy vår webbplats efter dina personliga behov, samt att upptäcka och förhindra säkerhetshot och missbruk. Kakor och webbfyrar i sig identifierar dig inte personligen.

 

Delar vi dina uppgifter med andra?

Vi varken delar, säljer, hyr ut eller för vidare dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom enligt vad som beskrivs nedan:


Om det krävs enligt lag:
Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda vårt företags rättigheter och/eller för att åtlyda ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättsförhandling eller rättslig process. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att se till att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade.


Användning av underleverantörer (personuppgiftsbiträden och underbiträden)

Vi kan använda underleverantörer för att behandla personuppgifter för vår räkning. Vi ansvarar då för att dessa förbinder sig att följa vår integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning genom att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal.
Om underleverantören behandlar personuppgifter utanför EU/EES-området måste sådan behandling vara i enlighet med EU: s Privacy Shield-överenskommelse, EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land eller annan särskilt angiven laglig grund för överföring av personuppgifter till tredje land.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

Apollo Hårcenter förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Läs gärna igenom integritetspolicyn någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad om innehållet.
Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar vår integritetspraxis meddelar vi dig via e-post eller via våra webbplatser innan ändringen träder i kraft.

 

Din rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter har behandlats kan du i första hand kontakta stockholm@apollohair.se
Om du fortfarande är missnöjd har du rätt att vända dig till din nationella tillsynsmyndighet för beslut. Tillsynsmyndigheterna kan kontaktas på följande adresser:

 

Sverige:

Datainspektionen 

www.datainspektionen.se

 

Norge:

Datatilsynet

www.datatilsynet.no